^ Powrót na górę

Regulamin rozliczania kosztów opłat niezależnych od właściciela w zasobach mieszkaniowych TBS

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Niniejszy regulamin określa zasady rozliczania opłat niezależnych od właściciela lokalu – wynajmującego – w zasobach mieszkaniowych TBS, to jest kosztów:
  1) zużycia energii cieplnej,
  2) podgrzanie wody użytkowej,
  3) wywozu nieczystości stałych i dzierżawy pojemników do składowania nieczystości,
  4) dodatkowych kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez TBS, a związanych z obsługą danego budynku/ lokalu.
 2. Opłaty za dostawę mediów odbieranych przez lokatorów od dostawców innych niż TBS, są regulowane na podstawie zapisów umów zawieranych indywidualnie z tym dostawcami i jako takie nie znajdują się w sferze działania administratora TBS.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1) TBS – spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni,
  2) Zasób mieszkaniowy TBS – ogół lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność TBS i podlegających odpłatnemu wynajmowi,
  3) Najemca – osoba, z którą TBS posiada zawartą i obowiązującą umowę najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  4) Faktyczny użytkownik lokalu – osoba, która zajmuje (samoistnie posiada) lokal mieszkalny lub użytkowy stanowiący własność TBS, pomimo braku podstawy prawnej lub jej odpadnięcia (wygaśnięcia),
  5) Dostawa wody – dostawa ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzenie ścieków,
  6) Dostawa ciepła – dostawa energii cieplnej do lokalu mieszkalnego lub użytkowego z sieci zewnętrznego dostawcy ciepła lub z własnej lokalnej kotłowni CO utrzymywanej i zarządzanej przez TBS,
  7) Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym będący własnością dostawcy wody służący do rozliczeń,
  8) Wodomierz pomocniczy - wodomierz budynku lub jego części służący do rozliczeń,
  9) Zużycie wody – zużycie związane ze wskazaniami wodomierzy głównych,
  10) Zużycie wody w lokalu – zużycie wody zgodne ze wskazaniami wodomierzy lokalowych powiększone o różnicę wynikającą ze wskazania wodomierzy głównych a sumą wskazań wodomierzy lokalowych,
  11) Zużycie ciepła w lokalu – zużycie związane ze wskazaniami licznika głównego.
 4. Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują koszty TBS związane z opłatami za dzierżawę pojemników do składowania nieczystości, za wywóz tych nieczystości, uiszczanych przez TBS na rzecz usługodawców zewnętrznych oraz kosztami ponoszonymi przez TBS związanymi z utrzymaniem wiat śmietnikowych takich jak utrzymanie porządku w wiatach śmietnikowych.
 5. Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej nieruchomości. Rozliczenia tych kosztów na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
 6. Koszy napraw nie wynikające z naturalnego zużycia i wad fabrycznych związane z danym budynkiem, a nie związane bezpośrednio z danym lokalem obciążają wszystkie lokale znajdujące się w danym budynku proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali.
 7. Koszty dodatkowe ponoszone przez TBS, a związane z obsługą danego lokalu, obciążają bezpośrednio dany lokal. (np. korespondencja kierowana przez TBS do użytkownika lokalu, naprawa/wymiana domofonu i inne.
 8. Podstawą ustalenia opłat za zużycie energii cieplnej jest:
  1) w przypadku zewnętrznego dostawcy – koszt dostawy ciepła wynikający z aktualnych stawek obowiązujących, co przekłada się na fakt, iż aktualizacja stawki zaliczki następuje po każdej zmianie taryfy za ciepło.
  2) w przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła – faktyczne poniesione koszty przez TBS, związane z eksploatacją tego źródła.
 9. W przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła podstawą rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej jest całkowity koszty poniesiony przez TBS związany z eksploatacją źródła, na który składają się koszty stałe i koszty zmienne:
  1) koszty stałe w przypadku własnych kotłowni olejowych obejmują:
      a) koszt amortyzacji urządzeń kotłowni,
      b) opłatę związaną z c.o. rocznym przeglądem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego.
  2) Koszty zmienne w przypadku własnych kotłowni olejowych obejmują:
      a) opłatę za paliwo olejowe zużyte na dostawę energii cieplnej dla danego budynku,
      b) opłatę związaną z serwisowaniem kotłowni (w tym remonty) oraz inne koszty związane z wytworzeniem ciepła.
      c) inne opłaty, (przeglądy oraz serwisowanie urządzeń, instalacji związanych z wytworzeniem ciepła.
 10. Podstawą ustalenia odpłatności za dostawę energii cieplnej na potrzeby co i cwu jest suma kosztów stałych i zmiennych zaksięgowanych według faktur wystawionych przez dostawcę energii cieplnej lub poniesionych kosztów przez TBS w przyjętym okresie rozliczeniowym dla danego budynku lub zespołu budynków.
§ 2
 1. Okres rozliczeniowy dla dostaw energii cieplnej wynosi 1 (jeden) miesiąc lub pomiędzy odczytami.
 2. Odczyty dla dostaw energii cieplnej dokonywane są zgodnie z zasadami przyjętymi przez dostawcę zewnętrznego a w przypadku własnych źródeł ciepła odczyty licznika głównego dokonywane są co najmniej 1 raz w miesiącu.
 3. Okres rozliczeniowy uwzględnia każdorazową zmianę cen podaną przez dostawcę, przedstawioną jako odrębne rozliczenie energii cieplnej, zgodnie z ceną obowiązującą za dany okres rozliczeniowy według stanu na koniec miesiąca przed dniem wprowadzenia nowych cen.

PODSTAWA USTALANIA ZALICZEK ZA DOSTAWY ENERGI CIEPLNEJ
§ 3
 1. Podstawą ustalania zaliczki na poczet dostaw energii cieplnej w lokalach, w których dostawy ciepła są realizowane przez lokalnego dostawcę energii jest przeciętne zużycie ciepła w poprzednim roku rozliczeniowym, obliczone proporcjonalnie do powierzchni lokalu i podzielone przez 12 miesięcy.
 2. Podstawą ustalania zaliczki na poczet dostawy energii cieplnej w lokalach, w których dostawy ciepła są realizowane za pomocą lokalnych kotłowni TBS, są przeciętne faktyczne koszty poniesione przez TBS w podziale na budynki, związane z eksploatacją tego źródła w poprzednim roku rozliczeniowym, obliczone proporcjonalnie do powierzchni lokalu
  i podzielone przez 12 miesięcy.
 3. W przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła, kwotę zaliczki ustala się raz w roku, w oparciu o obliczenie kosztów zużycia wody i energii cieplnej – w terminie do końca marca każdego roku, natomiast nowa stawka zaliczek obowiązuje od pierwszego kwietnia każdego roku.
 4. Informację o zmianie wysokości zaliczek w formie odpowiadającej regulacjom o ochronie praw lokatorów, zarząd TBS lub odpowiednio zewnętrzny dostawca winien poinformować każdego lokatora.
 5. Informację o zmianie wysokości stawek jednostkowych obowiązujących
  u dostawców wody, energii cieplnej oraz faktyczne poniesionych kosztach przez TBS, związanych z eksploatacją tego źródła, w formie odpowiadającej regulacjom o ochronie praw lokatorów, zarząd TBS lub odpowiednio zewnętrzny dostawca winien poinformować każdego lokatora.
 6. Zaliczki są wnoszone raz w miesiącu, razem z czynszem najmu na rachunek bankowy wskazany przez TBS.
ZASADY ROZLICZANIA ZALICZEK ENERGI CIEPLNEJ
§ 4

Koszty dostaw energii cieplnej rozliczane są indywidualnie dla każdego budynku zgodnie z :

 1. rzeczywistym zużyciem energii – dla budynków, które są zaopatrywane w ciepło przez lokalnego dostawcę energii cieplnej,
 2. faktycznie poniesionymi kosztami przez TBS, związanymi z eksploatacją tego źródła.
§ 5

Obciążenie poszczególnych lokali kosztami zużycia energii cieplnej w każdym budynku dokonuje się odejmując od rocznej sumy zaliczek wartość rzeczywistych kosztów:

 1. dostarczenia energii przez lokalnego dostawcę – dla budynków, które są zaopatrywane w ciepło przez lokalnego dostawcę energii cieplnej,
 2. faktycznie poniesionymi kosztami przez TBS, związanymi z eksploatacją tego źródła.
§ 6
 1. Nadpłatę TBS przekazuje na bieżące należności z tytułu opłat za zużycie energii cieplnej, powiadamiając o tym pisemnie użytkownika.
 2. W przypadku występowania na lokalu zadłużenia z innych tytułów nadpłata jest zaliczana na poczet tego zadłużenia.
 3. Niedopłatę wynikłą z okresowego rozliczenia zużycia energii cieplnej, użytkownik zobowiązany jest uregulować w terminie najbliższej płatności czynszu.
§ 7

W przypadku rozwiązania umowy najmu, bądź zmiany osoby najemcy lokalu przed końcem obowiązującego okresu rozliczeniowego, rozliczenia zużycia dokonuje się proporcjonalnie zgodnie z naliczeniem z dnia zdania/wydania lokalu. Powstała różnica liczona na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego powiększa lub pomniejsza zużycie kolejnego użytkownika danego lokalu.

OBOWIĄZKI  TBS
§ 8
 1. TBS jest odpowiedzialny za:
  1) dokonywanie okresowych wymian lub legalizacji wodomierzy w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów,
  2) dokonywanie oplombowania wodomierzy w przypadkach wykonywania robót wymagających ich demontażu,
  3) powiadamianie użytkowników lokali o terminach odczytów okresowych oraz kontrolnych wodomierzy poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń na 3 dni przed terminem odczytu,
  4) dokonywanie bieżących konserwacji, przeglądów, napraw urządzeń, instalacji związanych z wytworzeniem ciepła.

 NIELEGALNY POBÓR WODY ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ OSÓB TRZECICH
§ 9
 1. Użytkownik lokalu, który naruszy system pomiaru wody, oprócz sankcji przewidzianych w § 9 niniejszego regulaminu, ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z doprowadzeniem instalacji do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, wymianą uszkodzonych wodomierzy, ich legalizacją oraz oplombowaniem.
 2. Warunkiem przywrócenia rozliczania lokalu wg wskazań wodomierzy jest udostępnienie lokalu do sprawdzenia wskazań wodomierzy i poprawności zamontowania. Zmiana sposobu rozliczeń wprowadzana jest od następnego miesiąca. Ponadto użytkownik ponosi koszty sprawdzenia i przywrócenia sprawności pomiarowej wodomierza oraz doprowadzenia instalacji wodociągowej do stanu pierwotnego - zgodnego z przepisami.
 3. W uzasadnionych przypadkach TBS będzie kierował wnioski do organów ścigania celem wszczęcia postępowania karnego.

REKLAMACJA WSKAZAŃ WODOMIERZY
§ 10
 1. W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu prawidłowości pracy wodomierza, TBS zleca na jego pisemny wniosek dokonanie technicznej ekspertyzy urządzenia.
 2. W przypadku stwierdzenia prawidłowości działania wodomierza koszt ekspertyzy technicznej poniesie użytkownik lokalu.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza koszt ekspertyzy technicznej poniesie TBS. Ponadto w takim przypadku TBS dokonana korekty rozliczenia kosztów wody. Korekta będzie dotyczyć obciążenia za okres od ostatniego niekwestionowanego odczytu. Należność za zużycie wody będzie obliczona według średniego zużycia wody za okres ostatniego niekwestionowanego rozliczenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
 1. Wodomierz lokalowy jest własnością TBS.
 2. TBS przejmuje w obsługę wodomierze zamontowane przez użytkownika z aktualną legalizacją (Zarządzenie Prezesa GUM nr 50 z dnia 15 listopada 1999 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836).
§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.

§ 13

Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu przestają obowiązywać dotychczasowe zasady ustalania kosztów i rozliczania opłat niezależnych od właściciela lokalu.