^ Powrót na górę

Regulamin porządku domowego TBS Bogatynia

§ 1

 1. Regulamin określa zasady użytkowania lokali, utrzymania bezpieczeństwa, porządku, higieny, estetyki budynków i ich otoczenia, a także zgodnego współżycia mieszkańców obowiązujące w budynkach będących własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, dalej „TBS”.
 2. Używany w Regulaminie termin „części wspólne” oznacza: klatki schodowe, korytarze, pralnie i suszarnie, pomieszczenia na wózki i wspólny teren zewnętrzny przynależny do danego budynku.
 3. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich Najemców oraz członków gospodarstw domowych – zgodnie z ustaleniami umów najmu, jak też dotyczy innych osób przebywających za zgodą Najemcy w budynku lub na jego terenie zewnętrznym.
 4. Za uszkodzenie mienia wspólnego odpowiedzialność ponoszą sprawcy, a w przypadku małoletnich ich rodzice lub opiekunowie.
 5. TBS lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pomieszczeń oraz znajdujących się w nich instalacji.
 6. Użytkownik lokalu jest zobowiązany, na żądanie TBS, udostępnić najmowane pomieszczenia mieszkalne i przypisane im pomieszczenia użytkowe, jeżeli udostępnienie jest niezbędne do dokonania czynności, o których mowa w ust.5 oraz w celu wykonania napraw lub usunięcia awarii w zakresie będącym w kompetencji TBS.
 7. W przypadkach uzasadnionych wyższą koniecznością np. pożaru, zalania wodą, pracownicy TBS, jeżeli nie mogą skontaktować się z użytkownikiem lokalu, mają prawo do komisyjnego otwarcia zagrożonego lub dotkniętego awarią pomieszczenia w celu zapobieżenia powstaniu szkód lub ograniczenia ich rozmiaru. Wejście to powinno odbyć się w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a w razie potrzeby także straży pożarnej lub innych służb ratownictwa technicznego. W razie wejścia do lokalu pod nieobecność osoby go zajmującej, TBS zabezpiecza dostęp do pomieszczenia i spisuje odpowiedni protokół z wykonanych czynności.
§ 2

Do podstawowych obowiązków TBS należy utrzymanie w należytym stanie techniczno - eksploatacyjnym zarządzanych nieruchomości poprzez:

 1. zapewnienie wyposażenia budynków stosownie do zasad ochrony przeciwpożarowej.
 2. przeprowadzanie kontroli okresowych .
 3. dokonywanie napraw i remontów budynku.
 4. zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego w pomieszczeniach wspólnych.
 5. zapewnienie wymaganego przepisami oznakowania budynku, a także protokolarne przekazywanie lokalu najemcy oraz protokolarny odbiór lokalu od najemcy i dokonywanie rozliczeń związanych z najmem i użytkowaniem mieszkania.
§ 3
 1. Najemcy powinni korzystać z części wspólnej nieruchomości w sposób nieutrudniający korzystania innym uprawnionym oraz wykorzystywać części wspólne zgodnie z ich przeznaczeniem i chronić przed dewastacją.
 2. Najemcy powinni przeciwdziałać przypadkom kradzieży i niszczenia mienia, w tym zgłaszać takie przypadki policji, straży miejskiej lub do TBS.
 3. Prowadzenie w mieszkaniu działalności gospodarczej oraz wykonywanie prac nakładczych - bez pisemnej zgody zarządu TBS jest zabronione.
 4. Zamieszkiwanie w lokalu osób niewpisanych do umowy najmu wymaga bezzwłocznego zgłoszenia w administracji TBS.
§ 4

Do obowiązków mieszkańców i użytkowników lokali należy m.in.:

 1. utrzymanie lokalu we właściwym stanie sanitarno-higienicznym, ze szczególnym uwzględnieniem czystości okien i balkonów, przestrzeganie porządku i czystości w częściach wspólnych budynków oraz na osiedlowych ciągach komunikacyjnych,
 2. umieszczanie odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach ustawionych w wyznaczonych do tego celu miejscach, z zachowaniem zasad segregacji odpadów. W przypadku rozsypania się wynoszonych śmieci lub rozlania nieczystości na klatkach schodowych, względnie w innych częściach wspólnych budynków, należy niezwłocznie posprzątać zanieczyszczony obszar.
 3. zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne zgodnie z przepisami w zakresie utrzymania czystości i porządku obowiązującymi w gminie Bogatynia,
 4. dokonywanie napraw i konserwacji urządzeń technicznych i wyposażenia lokalu w zakresie ustalonym w umowie najmu.
 5. podlewanie roślin na balkonach, klatkach schodowych i parapetach okiennych w taki sposób, aby elewacja budynku, okna lub klatki schodowe nie ulegały zniszczeniu lub też nie zaistniało zagrożenie dla osób postronnych.
§ 5

Niedopuszczalne jest:

 1. przechowywanie na balkonach przedmiotów oszpecających wygląd budynku, ustawianie i wieszanie szafek oraz wywieszanie bielizny powyżej balustrad na loggiach i balkonach,
 2. przechowywanie wiader i toreb ze śmieciami na korytarzach i klatkach schodowych,
 3. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów, w tym resztek żywności, niedopałków papierosów przez okna lub z balkonów, jak też wrzucanie ich do rynien i rynnowych rur spustowych,
 4. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, worków od odkurzaczy z okien lub na balkonach i klatkach schodowych,
 5. wyrzucanie gruzu i innych odpadów poremontowych do pojemników w śmietnikach:
 6. przechowywanie w mieszkaniach, przydzielonych pomieszczeniach użytkowych i na balkonach materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących i cuchnących oraz innych materiałów i urządzeń zagrażających bezpieczeństwu bądź uciążliwych dla mieszkańców,
 7. wrzucanie do muszli klozetowych przedmiotów mogących spowodować niedrożność rur kanalizacyjnych,
 8. grillowanie na osiedlowych terenach zielonych, tarasach, balkonach lub loggiach poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 9. ustawianie w częściach wspólnych budynków przedmiotów utrudniających poruszanie się, prowadzenie akcji ratunkowych lub zagrażających odniesieniem kontuzji,
 10. otwieranie włazów dachowych i wychodzenie na dach budynku,
 11. dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek prac naprawczych lub reinstalacyjnych w odniesieniu do sieci elektrycznej zlokalizowanej poza mieszkaniem – w przypadku uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić administrację TBS;
 12. samowolne montowanie urządzeń nadawczych i używanie innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych, powodujących zakłócenia w odbiorze programu radiowego lub telewizyjnego;
 13. regulowanie urządzeń i przestawianie lub demontowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach zamontowanych w częściach wspólnych budynków;
 14. wykonywanie wszelkich zmian w elewacji zewnętrznej budynków bez pisemnej zgody zarządu TBS , w tym instalowania jakichkolwiek urządzeń [anten, kamer, klimatyzatorów, zadaszeń, reklam, krat, rolet zewnętrznych] oraz zabudowy balkonów,
 15. przerabianie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych [remonty i przeróbki struktury lokalowej] bez pisemnej zgody Zarządu TBS i uzyskania obowiązujących prawem pozwoleń.
 16. spożywanie alkoholu na klatkach schodowych, w innych pomieszczeniach wspólnych, windach, piwnicach, na terenach zielonych oraz placach zabaw.
 17. palenie papierosów oraz używanie otwartego ognia w pomieszczeniach wspólnych, windach i piwnicach.
 18. urządzanie spotkań towarzyskich w piwnicach oraz wykorzystywanie piwnic do innych celów, niż ich przeznaczenie związane z najmem lokalu mieszkalnego.
 19. prowadzenie w budynku i w jego otoczeniu działalności gospodarczej bez zgody TBS-u.
§ 6
 1. W przypadku dostaw mebli i wyposażenia do najmowanych lokali mieszkalnych, Najemcy zobowiązani są do zwrócenia uwagi na to, aby pojazdy dostawcze nie uszkodziły chodników, zieleni, a także aby personel wnoszący dostawy nie uszkodził ścian klatki schodowej lub drzwi wejściowych na klatki schodowe.
 2. Bezzwłocznie po dostawie użytkownik lokalu obowiązany jest oczyścić teren dojścia do budynku i klatkę schodową, przywracając je do stanu pierwotnego. Koszt zniszczeń i trwałych uszkodzeń powstałych przy dostawie obciąża najemcę lokalu.
§ 7
 1. Na terenie dróg osiedlowych obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 2. Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dozwolone jedynie w miejscach wyznaczonych przez TBS. Zabronione jest parkowanie pojazdów na chodnikach, oznaczonych przejściach, trawnikach, placach zabaw, przed klakami schodowymi i oznaczonymi miejscami tankowania paliwa do kotłowni, przy hydrantach przeciwpożarowych.
 3. Zabronione jest zastawianie pojazdami dostępu do śmietników, wjazdu do garaży oraz blokowanie nimi dróg osiedlowych, co stanowi utrudnienie dla dojazdu służb ratunkowych.
 4. Zabronione jest zanieczyszczanie smarami i olejami chodników i dróg osiedlowych oraz mycie pojazdów na terenie osiedli.
 5. Zabrania się jazdy pojazdami mechanicznymi po ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla pieszych.
 6. Zabronione jest parkowanie na terenie osiedli TBS autobusów, pojazdów ciężarowych, przyczep ładunkowych i mieszkalnych oraz pojazdów typu kamper;
 7. Miejsca wyznaczone do parkowania na terenie osiedli TBS przeznaczone są wyłącznie dla mieszkańców, ich rodzin oraz osób odwiedzających.
 8. W przypadku, gdy pojazd zaparkowany niezgodnie z powyższymi zaleceniami, utrudnia ruch na drogach dojazdowych, stwarza zagrożenie dla innych użytkowników lub uniemożliwia dojazd pojazdom ratunkowym, mieszkańcy osiedla są zobowiązani poinformować o tym fakcie TBS, podając numer rejestracyjny pojazdu, jego markę i miejsce zdarzenia.
§ 8
 1. Sadzenie drzew i krzewów przez mieszkańców na terenie osiedli mieszkalnych TBS, z racji na przyjęte plany zadrzewienia, wymaga pisemnego uzgodnienia z TBS, zarówno co do lokalizacji, ilości roślin, jak ich gatunku.
 2. Zakładanie ogródków i kwietników przy budynkach, jak i na terenie osiedli oraz ich grodzenie wymaga pisemnej zgody zarządu TBS.
§ 9
 1. Osoby posiadające psy powinny wyprowadzać je na smyczy, a w przypadku zwierząt dużych i/lub agresywnych, także w kagańcu.
 2. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania ich odchodów pozostawionych w budynkach, na ciągach komunikacyjnych, placach zabaw i na trawnikach.
 3. Właściciele zwierząt zobowiązani są do naprawiania wszelkich szkód wyrządzonych przez nie zarówno w budynkach jak na terenie osiedli TBS.
 4. Posiadanie w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt jest dopuszczalne pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i porządkowych oraz niezakłócania przez te zwierzęta spokoju innym mieszkańcom, zwłaszcza w czasie ciszy nocnej.
 5. Zabronione jest prowadzenie hodowli zwierząt w mieszkaniach i innych wynajmowanych od TBS pomieszczeniach.
 6. Zabronione jest przechowywanie i dokarmianie zwierząt w przydzielonych pomieszczeniach użytkowych, częściach wspólnych budynków, a szczególnie dokarmianie ptaków na balkonach, parapetach okiennych mieszkań i klatek schodowych – dokarmianie zwierząt żyjących wolno jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez administrację TBS,
§ 10
 1. W godzinach od 22.00 do 6.00 w budynkach mieszkalnych obowiązuje zachowanie ciszy.
 2. W przypadku dokonywania przez lokatorów samodzielnych prac remontowych lub innych hałaśliwych prac, należy z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia uprzedzić najbliższych sąsiadów o planowanym terminie robot.
 3. Wykonywanie prac uciążliwych, wywołujących nadmierny hałas i zakłócających spokój współlokatorom, winno odbywać się od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00 do 19.00 – zakazane jest ich wykonywanie w dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Korzystanie z instrumentów muzycznych, odbiorników audiowizualnych oraz innych urządzeń odtwarzających dźwięk, a także śpiewanie nie może zakłócać spokoju innym mieszkańcom.
 5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pomieszczeń gospodarczych, pralni i suszarni oraz korytarzy do zajęć sportowych.
§ 11
 1. Naklejanie, wywieszanie lub rozplakatowywanie ogłoszeń, reklam, informacji, szyldów itp. możliwe jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych, a w przypadku ich braku w miejscach wskazanych przez TBS.
 2. Mieszkańcy prowadzący w najmowanym lokalu działalność gospodarczą mogą umieszczać jej oznaczenia wymagane prawem, po uzyskaniu pisemnej zgody TBS.
§ 12
 1. Przed wyjściem z mieszkania należy sprawdzić czy wszystkie znajdujące się w lokalu urządzenia elektryczne, wodnokanalizacyjne itp. są prawidłowo zabezpieczone.
 2. Przed wyjazdem na dłuższy okres należy zakręcić główne zawory mediów prowadzących do lokalu, a mieszkanie powierzyć – o ile to możliwe – opiece wybranej osoby, zaś w biurze TBS pozostawić informacje umożliwiające kontakt z tą osobą.
§ 13
 1. Nie należy pozostawiać niepotrzebnie zapalonych świateł w piwnicach, na korytarzach piwnicznych, pralniach i suszarniach itp..
 2. Zabronione jest blokowanie wyłączników oświetlenia klatek schodowych lub odkręcanie czy zdejmowanie elementów wyposażenia instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków.
 3. Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni zamykać za sobą drzwi wejściowe do klatki schodowej, a w sezonie winni pilnować aby zamknięte były okna na klatkach schodowych.
 4. W celu uniemożliwienia osobom postronnym wyrzucania swoich odpadów do śmietników osiedlowych, osoby korzystające ze śmietników powinny po ich opuszczeniu zamykać je na klucz.
 5. Nie należy zakręcać zaworów centralnego ogrzewania przy grzejnikach zamontowanych w miejscach wspólnych budynków, gdyż w przypadku niskich temperatur występuje możliwość awarii całej instalacji centralnego ogrzewania.
§ 14

Opuszczając mieszkanie i przekazując je dla TBS, Najemca zobowiązany jest opróżnić i posprzątać lokal oraz pomieszczenie przynależne zgodnie z warunkami najmu.