^ Powrót na górę

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami:

 • nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy)
 • pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe (kredyty bankowe dla Wspólnot, dotacje).
 • negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów,
 • wyszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla wspólnoty (pożytki z reklam, dzierżawy części wspólnych nieruchomości,
 • zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej, 
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców, weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości wspólnej na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych,
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej
  i samorządowej,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi,
  in. pocztą, bankami,
 • reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, przygotowanie pism, generowanie wezwań itp.,
 • przechowywanie, zabezpieczanie, archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy
 • informowanie na bieżąco właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności zarządu wspólnoty w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w jego obrębie (części wspólne nieruchomości),
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie oraz kontrolowanie dotychczasowych umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty w szczególności w zakresie konserwacji budynku lub pogotowia technicznego oraz dokonywania przeglądów przewodów kominowych, przeglądów stanu technicznej sprawności nieruchomości oraz przeglądów instalacji gazowej.