^ Powrót na górę

Obsługa techniczna

  • Bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym;
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
  • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku;
  • Przeprowadzanie obowiązkowych okresowych kontroli nieruchomości (przeglądy roczne, pięcioletnie) wynikające z prawa budowlanego;
  • Udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego;
  • Zbieranie i analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi;
  • Organizacja i nadzorowanie robót remontowo - modernizacyjnych (nie obejmuje to nadzoru inwestorskiego), w tym nadzór nad terminowym wykonywaniem remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali;
  • Organizowanie i nadzorowanie prac przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości;
  • Bieżące informowanie wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

 Ubezpieczenie budynku

  • Przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji dla wspólnoty.