^ Powrót na górę

Regulamin odpracowania zadłużenia

REGULAMIN

odpracowywania długu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego
w skład zasobu TBS sp. z o.o. w Bogatyni

 1. Regulamin określa wymagania oraz tryb postępowania przy zawieraniu umów o odpracowanie, w formie świadczenia rzeczowego na rzecz TBS, długu ciążącego na osobach fizycznych z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w przypadku zajmowania lokalu bez podstawy prawnej.
 2. Z możliwości odpracowania długu mogą skorzystać najemcy-dłużnicy, będący w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Za osobę pozostającą w trudnej sytuacji materialnej uznaje się osobę, której dochody na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekroczyły 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym lub 75% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym.
 4. Odpracowanie zadłużenia przez Dłużnika polega na nieodpłatnym świadczeniu usług przez Dłużnika, na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Dłużnikiem a TBS.
 5. Przedmiotem umowy może być w szczególności wykonywanie drobnych prac porządkowych, remontowych, administracyjnych na rzecz Spółki,
 6. Wniosek może  złożyć  każdy  chętny  do  odpracowania  długu  Dłużnik,  będący stroną umowy najmu lub zajmujący zadłużone mieszkanie bez  tytułu  prawnego,  jeśli  posiada  zadłużenie  w  należnościach  za  okres przekraczający 3 miesiące i nie większe niż 10 000 zł.
 7. Dług odpracować może Dłużnik lub w przypadkach uzasadnionych np. stanem zdrowia Dłużnika, osoba pełnoletnia wskazana przez Dłużnika. W przypadku wykonywania usług przez inną osobę niż dłużnik, niezbędna jest pisemna zgoda tej osoby.
 8. Lista osób chętnych do odpracowania długu jest tworzona na bieżąco. Kolejność na liście uzależniona jest od  liczby  miesięcy zadłużenia, tj. od  największej do najmniejszej  liczby miesięcy zadłużenia. Wybór  osób  do  odpracowania  długu odbywać się będzie wg kolejności z listy i z uwzględnieniem potrzeb TBS.
 9. Na czas zawarcia umowy o odpracowanie długu:
  • zawiesza się  naliczanie    Jeżeli  Dłużnik  przerwie  realizację  umowy naliczanie odsetek zostanie wznowione,
  • zawiesza się będące w toku postępowanie egzekucyjne, o ile jedyną przyczyną egzekucji są zaległości  w  opłatach  za    Jeżeli  dłużnik  przerwie  realizację  umowy postępowanie egzekucyjne wznawia się.
 10. Podstawowym warunkiem realizacji umowy o opracowanie długu jest uiszczanie przez Dłużnika  w okresie od  złożenia  wniosku o  zawarcie  umowy  na opracowanie  długu  do  zakończenia  realizacji  umowy  na  bieżąco  opłat związanych z korzystaniem z lokalu. W okresie tym dłużnik jest zobowiązany do bieżącego  dokumentowania  wpłat.  Brak  wpłat  należności  może  skutkować rozwiązaniem  umowy  na  odpracowanie  długu  w  trybie  natychmiastowym i wznowieniem naliczenia wszystkich dotychczas zawieszonych odsetek ustawowych od nieterminowej zapłaty należności.
 11. Wykonanie umowy o odpracowanie długu przez Dłużnika skutkuje wygaśnięciem zadłużenia w zakresie objętym umową oraz skutkuje nienaliczaniem odsetek.
 12. W przypadku  wykonania  części  umowy  zadłużenie  wygasa  w  zakresie odpowiednim  do  stopnia  wykonania    W  takim  samym  stosunku nie zostają naliczone odsetki.
 13. Decyzję o nienaliczaniu odsetek, o którym mowa w pkt 8 i 9, podejmuje Zarząd TBS.
 14. Wzory wniosku o odpracowanie długu i umowy dostępne są w siedzibie TBS oraz na stronie internetowej Spółki.