^ Powrót na górę

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje m.in. najemcom lokali mieszkalnych TBS.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć kompletnie wypełniony wniosek oraz deklarację o wysokości dochodów wraz z innymi niezbędnymi dokumentami w siedzibie Bogatyńskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny, ul. Żołnierzy II  Armii WP 14 - Kancelaria (parter) tel.: 75 77 72435, 75 77 72 434

Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się, jeśli średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

  1. nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub
  2. 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Osoby, które otrzymywały już dofinansowanie, muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ponownie w ostatnim miesiącu obowiązywania dopłaty, aby była zachowana ciągłość w wypłatach dodatków mieszkaniowych, np. jeżeli przyznany dodatek mieszkaniowy kończy się w miesiącu lipcu, należy złożyć nowy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego już w lipcu, aby otrzymać nowy dodatek od sierpnia.

Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto TBS Sp. z o.o. w Bogatyni i pomniejsza w ten sposób należność z tytułu najmu, zaliczek za wodę, centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości osoby ubiegającej się o dofinansowanie.