^ Powrót na górę

Możliwość odpracowania długów

W TBS w Bogatyni wprowadzone zostały zasady umożliwiające najemcom-dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, spłatę należności z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym w formie świadczenia rzeczowego.
Chodzi wyłącznie o drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz Spółki,
a które nie są realizowane w ramach zawartych umów z firmami wykonawczymi.  Przykładowe czynności, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych są m.in.:

  • prace porządkowe, takie jak sprzątanie terenów zielonych, placów, wiat, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów,
  • drobne prace remontowe np. malowanie ścian, stolarki okiennej i drzwiowej,
  • prace administracyjne.

Za osobę pozostającą w trudnej sytuacji materialnej uznaje się osobę, której dochody na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,  nie przekroczyły 100% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym lub 75% najniższej emerytury brutto
w gospodarstwie wieloosobowym.
Z możliwości odpracowania można skorzystać jeżeli wielkość zadłużenia nie przekracza 10 000 zł.

Zasady odpracowania zadłużenia zawarte są w Regulaminie dostępnym w zakładce „Regulaminy”. Wzór wniosku jest dostępny w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. - najlepiej telefonicznie.